regulamin

Regulamin dla Firm

Rozdział I

Definicje

Portal - wwwrzetelnaobsluga.pl to portal promujący Firmy w  internecie oraz umożliwiający   Użytkownikowi lokalizację Firm wg nazwy, branży lub obszaru działania albo pod względem innych specyficznych cech dla Firmy;

Właściciel Portalu - Profit Partner spółka z o.o. NR KRS 0000561347 działająca w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie - jak wyżej -  jako podmiot świadczący usługi udostępniania zasobów portalu na rzecz Firm i Użytkowników.

Administrator Portalu - osoba lub podmiot umocowany przez Właściciela Portalu, posiadająca uprawnienia do modyfikacji lub usuwania treści niezgodnych z polskim prawem, niniejszym  Regulaminem ewentualnie innymi postanowieniami wydanymi przez Właściciela Portalu, o których  Firmy lub Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie internetowej Portalu z odpowiednim wyprzedzeniem ;

Firma - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej albo innego, zgodnie z polskim prawem, rejestru prowadzonego dla takiego rodzaju jednostek przez właściwy organ.          W przypadku podmiotów zagranicznych, mających osobowość prawną lub inny status zgodny z przepisami prawa obowiązującego w państwie, w którym znajduje się siedziba główna takiego podmiotu, o przyjęciu ich za Firmę w rozumieniu definicji użytej w niniejszym Regulaminie, rozstrzygające znaczenie będzie miała, zgodna z przepisami prawa państwa, gdzie ta siedziba znajduje się, rejestracja tego podmiotu ;

Użytkownik - firmy oraz osoby fizyczne korzystające z usług portalu  www.rzetelnaobsluga.pl ;

Wpis Firmy - rejestracja Firmy do bazy danych za pośrednictwem strony internetowej Portalu www. rzetelnaobsluga.pl ;

 

Rozdział II

Zasady Ogólne

 • 1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu www.rzetelnaobsluga.pl.
 • 2.      Każda Firma zobowiązana jest w momencie podjęcia czynności związanych z      korzystaniem z usług portalu do zapoznania się z treścią niniejszego      Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień.
 • 3.      Zarejestrowanie Firmy w portalu polega na utworzeniu konta za pomocą      formularza aplikacji znajdującego się pod adresem internetowym http://rzetelnaobsluga.pl/restauracje/rejestracja/dlawlascicieli      . Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu      oraz zawarciem umowy z PROFIT PARTNER sp. z o.o. na zasadach i warunkach      opisanych w tym Regulaminie.
 • 4.      Działanie portalu, jak również działalność Właściciela Portalu oraz Firm,      korzystających z usług Portalu podlega przepisom prawa powszechnego,      obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 5.      Koncepcja oraz nazwa portalu, szata graficzna, znaki firmowe, logo,      szablony, skrypty, nazwy usług, oprogramowanie, sposób prezentacji danych      oraz baza danych podlega ochronie na zasadach określonych w ustawach o      prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ochronie baz danych.
 • 6.      Wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie      wszelkich danych zamieszczonych w portalu www.rzetelnaobsluga.pl , w      całości lub części, bez zgody Właściciela Portalu jest zabronione.
 • 7.      Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej      własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i      powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Firmy. Jednocześnie      Firma oświadcza, że wszelkie wprowadzone przez nią dane do portalu www.rzetelnaobsluga.pl nie      naruszają praw podmiotów i osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez      podmiot lub osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko      Właścicielowi Portalu, związanymi z bezprawnym charakterem danych      wprowadzonych przez Firmę do bazy danych portalu, Firma zobowiązuje się do      pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów, jakie Właściciel Portalu      poniósł w związku z tymi roszczeniami i wytoczonymi na ich podstawie      powództwami.
 • 8.      Firma, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na      gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie jej danych w celach      marketingowych przez PROFIT PARTNER sp. z o.o., w tym na ich udostępnianie      partnerom handlowym. Jednocześnie Firma oświadcza, że została      poinformowana o możliwości wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

 

Rozdział III

Pakiety, Koszty i Sposoby Rejestracji

 • 1.      Rejestracja Firmy w portalu www.rzetelnaobsluga.pl      następuje poprzez wybranie jednego z dwóch pakietów płatnych :

a) pakiet „Promocja Firmy na stronie głównej”;

b) pakiet „Promocja Firmy w wynikach wyszukiwania”;

albo bezpłatnego podstawowego wpisu.

 • 2.      Firma korzystająca z bezpłatnego podstawowego wpisu może w każdym momencie      dokonać zakupu jednego z dwóch wymienionych powyżej pakietów.
 • 3.      Firma korzystająca z pakietu płatnego, w każdym momencie, może dokonać      zmiany pakietu z mniejszego na większy za dopłatą wg zasady      proporcjonalności, za pośrednictwem strony internetowej portalu      www.rzetelnaobsluga.pl.
 • 4.      Odpłatność za pakiety udostępnione przez portal www.rzetenaobsluga.pl jest      następująca :

a) pakiet „Promocja Firmy na stronie głównej” - 3299,00 PLN (netto) za rok ;

b) pakiet „Promocja Firmy w wynikach wyszukiwania” - 1749,00 PLN (netto) za rok ;

c) pakiet „Podstawowy” bezpłatny.

5. Ceny pakietów opisane w punkcie 4 Regulaminu nie uwzględniają podatku od towarów i usług (VAT).

6. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany funkcji poszczególnych pakietów oraz ich cen poprzez podanie ich do wiadomości na stronie internetowej portalu.

7. Po zakończeniu rejestracji i zakończeniu procedury wyboru płatnego pakietu Firma zobowiązana jest do dokonania w ciągu 7 dni kalendarzowych płatności w wysokości określonej w Regulaminie, powiększonej o podatek VAT (23 %) za pierwszy roczny okres rozliczeniowy na rachunek bankowy Właściciela Portalu. Do czasu weryfikacji i zatwierdzenia danych przez Administratora Portalu oraz potwierdzenia wpływu należności za pierwszy okres rozliczeniowy, Wpis Firmy nie będzie wyświetlany. Zmiany danych dokonane przez Firmę podlegają każdorazowej weryfikacji przez Administratora Portalu.

8. Świadczenie usług, wynikających z wybranego przez Firmę pakietu, zamawiane jest na czas nieokreślony. Płatność należności za korzystanie z wybranego pakietu w kolejnych rocznych okresach rozliczeniowych winna następować w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia rozpoczęcia kolejnego rocznego okresu rozliczeniowego.

9. Właściciel Portalu zobowiązuje się do dostarczenia Firmie faktury VAT za dokonany zakup usługi, w ciągu 7 dni roboczych od dnia księgowania wpłaty należności na rachunku bankowym Właściciela Portalu.

10. Firmie przysługuje prawo do wypowiedzenia zawartej umowy pod warunkiem doręczenia wypowiedzenia umowy na piśmie na adres pocztowy Właściciela Portalu nie później niż na dwa miesiące przed upływem trwającego rocznego okresu rozliczeniowego, ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.

11. Właścicielowi Portalu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy pod warunkiem doręczenia wypowiedzenia na piśmie na adres pocztowy Firmy nie później niż na dwa miesiące przed upływem trwającego rocznego okresu rozliczeniowego, ze skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.

12. Właścicielowi Portalu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w zakresie pakietu w przypadku nieuiszczenia przez Firmę należności, w terminie określonym w pkt 7 niniejszego rozdziału, za pierwszy okres rozliczeniowy.

13. Właścicielowi Portalu przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w zakresie pakietu w przypadku nieuiszczenia przez Firmę należności, w terminie określonym w punkcie 8 niniejszego rozdziału, za kolejny okres rozliczeniowy. Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone w formie elektronicznej przesłane na adres e-mail Firmy wskazany w formularzu rejestracyjnym lub za pośrednictwem poczty.

14. Niezależnie od uprawnienia do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nieuiszczenia należności za wybrany pakiet, gdy opóźnienie w zapłacie wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych, Właściciel Portalu uprawniony jest do wezwania Firmy pisemnie do zapłaty zaległości. Za każde wezwanie do zapłaty Firma zobowiązana jest uiścić Właścicielowi Portalu kwotę 15,00 PLN tytułem kosztów administracyjnych. W przypadku braku zapłaty należności dłużnych w terminie określonym w ostatecznym wezwaniu do zapłaty, Właściciel Portalu podejmie działania zmierzające do skutecznej egzekucji swojej wierzytelności wobec Firmy.

15. W przypadku zmiany wykupionego pakietu na wyższy w trakcie trwania rocznego okresu rozliczeniowego, po stronie Firmy powstaje zobowiązanie uiszczenia dopłaty do kwoty ceny nowo wybranego pakietu przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności i pozostałego czasu do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

16. Zmiana wykupionego pakietu na niższy w trakcie trwania rocznego okresu rozliczeniowego nie jest możliwa.

17. Firma zezwala Właścicielowi Portalu na umieszczenie naklejki promującej portal www.rzetelnaobsluga.pl w widocznym miejscu (witryna lub drzwi wejściowe) siedziby Firmy. Celem tej naklejki jest zwiększenie rozpoznawalności portalu oraz firm, które znajduje się w katalagu (bazie danych) portalu.

18. Portal www.rzetelnaobsluga.pl oferuje Użytkownikom wystawianie opinii na temat Firm znajdujących się w bazie danych. Wymaga to rejestracji konta przez Użytkownika. Wszelkie dane podane przy rejestracji konta oraz opinie Użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby podstawowej działalności Właściciela Portalu.

 

Rozdział IV

Ograniczenia i Odpowiedzialność. Reklamacje

1. Firma, rejestrując się w portalu, ponosi wszelką odpowiedzialność za treści zawarte we wpisie, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

2. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług, zamieszczane przez Firmę w portalu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, jego producenta, opisu usługi, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Użytkowników (klientów)

3. W sytuacji, gdy Właściciel Portalu lub Administrator Portalu uzyskają informacje o naruszeniu przez Firmę postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, w szczególności, gdy zostanie to potwierdzone prawomocnym orzeczeniem właściwego organu, Administrator Portalu upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia wpisu. W sytuacji, gdy takie naruszenie jest oczywiste lub budzi uzasadnione wątpliwości Administratora Portalu, co do legalności działania Firmy, bądź legalności umieszczonych przez Firmę w portalu określonych danych, Administrator Portalu może usunąć takie dane nawet w sytuacji braku prawomocnego orzeczenia właściwego organu.

4. Właściciel Portalu oraz Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za treść publikowanych na stronie internetowej portalu referencji i opinii przez klientów Firmy. Zarazem jednak Właściciel Portalu, jak i jego Administrator zastrzegają sobie prawo usunięcia tych referencji lub opinii, które zawierają treści wulgarne, obelżywe i inne uwłaczające dobrym obyczajom, co jednak nie obejmuje krytycznych lub negatywnych opinii lub referencji, dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Firmę oraz jej działalności. Wszelkie wynikłe spory między zainteresowanymi stronami sporu rozstrzygane będą bez udziału Właściciela Portalu, zaś Administrator Portalu ujawni dane stron sporu wyłącznie na podstawie decyzji uprawnionego organu.

5. Właściciel Portalu oraz Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług przez dostawców internetowych, utratą danych lub na skutek działania sił wyższych. W opisanych powyżej przypadkach nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.

6. Właściciel oraz Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy są zobowiązani do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z portalem www.rzetelnaobsluga.pl .

7. Firma oraz Użytkownik mają prawo składać reklamacje na wszelkie zakłócenia, błędy, przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu portalu www.rzetelnaobsluga.pl .

8. Reklamacje mogą być składane Administratorowi Portalu na adres : kontakt@rzetelnaobsluga.pl lub pisemnie na adres pocztowy Administratora Portalu.

9. Reklamacje rozpatrywane będą przez Administratora Portalu w ciągu 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, o ile Administrator Portalu zawiadomi o tym składającego reklamację przed upływem 21 dni w takiej formie, w jakiej została złożona reklamacja i wskaże datę ostateczną rozpatrzenia reklamacji.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

1. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian oraz aktualizacji niniejszego Regulaminu z mocą obowiązującą od dnia opublikowania go przez Administratora Portalu na stronie internetowej portalu i udostępnienia w taki sposób, aby Firma mogła taki wzorzec przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

2. Niezależnie od niniejszego Regulaminu, Właściciel Portalu może w drodze odrębnych regulacji wprowadzać okresowe promocje, akcje marketingowe i tym podobne, które nie będą stanowiły zmiany niniejszego Regulaminu, o ile co innego nie będzie wynikało z treści wprowadzanej odrębnie regulacji.

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Firmą a Właścicielem Portalu, właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Właściciela Portalu PROFIT PARTNER sp. z o.o.

5. Firma oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go w całości.

Rozdział VI

Klauzula Salwatoryjna

W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, w jakimkolwiek fragmencie, było niezgodne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego      i z tego powodu nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne, zaś         w miejsce nieważnych zapisów wchodzą ważne zapisy ustawowe i wiążą Właściciela Portalu, Administratora Portalu i Firmy.

 

 

REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW

 

Rozdział I

 

Definicje

Portal - www.rzetelnaobsluga.pl to portal promujący Firmy internecie oraz umożliwiający   Użytkownikowi lokalizację Firm wg nazwy, branży lub obszaru działania albo pod względem innych specyficznych cech dla Firmy ;

Właściciel Portalu - Profit Partner spółka z o.o. NR KRS 0000561347 działająca w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie - jak wyżej -  jako podmiot świadczący usługi udostępniania zasobów portalu na rzecz Firm i Użytkowników.

Administrator Portalu - osoba lub podmiot umocowany przez Właściciela Portalu, posiadająca uprawnienia do modyfikacji lub usuwania treści niezgodnych z polskim prawem, niniejszym Regulaminem ewentualnie innymi postanowieniami wydanymi przez Właściciela Portalu, o których  Firmy lub Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie internetowej Portalu z odpowiednim wyprzedzeniem ;

Użytkownik - firmy oraz osoby fizyczne korzystające z usług portalu  www.rzetelnaobsluga.pl ;

Rozdział II

Zasady Ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu www.rzetelnaobsluga.pl przez Użytkowników.

2.     Korzystanie z Portalu www.rzetelnaobsluga.pl przez Użytkownika jest bezpłatne.

3.     Każdy Użytkownik zobowiązany jest, przed rozpoczęciem korzystania  z usług Portalu, do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do przestrzegania jego po-stanowień. Podjęcie czynności związanych z korzystaniem z Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

4.     Działanie Portalu, jak również działania Właściciela Portalu, Administratora Portalu oraz Użytkownika podlega przepisom prawa powszechnego, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.     Koncepcja oraz nazwa Portalu, szata graficzna, znaki firmowe, logo, szablony, skrypty nazwy usług, oprogramowanie, sposób prezentacji danych oraz baza danych podlega ochronie na zasadach określonych w ustawach o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ochronie baz danych.

6.      Wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie wszelkich danych zamieszczonych w portalu www.rzetelnaobsluga.pl , w całości lub części, bez zgody Właściciela Portalu jest zabronione.

7.     Użytkownik ma możliwość wystawiania Firmom opinii i rekomendacji, świadczących   o cenie i jakości oferowanych przez Firmy produktów bądź usług, o ile możliwość taka nie jest wyłączona z pakietu usług Portalu, jaki wybrała Firma.

8.     Wystawiane przez Użytkownika opinie lub rekomendacje stanowić powinny rzetelną informację dla innych Użytkowników Portalu. Niedopuszczalne jest zamieszczanie opinii bezpodstawnych, mających na celu zniesławienie ocenianej Firmy.

9.     Zabronione jest zamieszczanie w opiniach i rekomendacjach adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych, które nie są własnością Portalu lub Jego partnerów handlowych, a także numerów telefonów oraz numerów komunikatorów internetowych.  W przypadku naruszenia tego postanowienia Administrator Portalu ma prawo do usunięcia takiej opinii czy rekomendacji bez zgody Użytkownika.

10. Zamieszczane przez Użytkownika opinie lub rekomendacje nie mogą naruszać dóbr osobistych osób fizycznych ani osób prawnych. W sytuacji, o której mowa, Administrator Portalu ma prawo do usunięcia takiego wpisu, którego treść narusza dobra osobiste innych osób albo dobre obyczaje.

11. Właściciel Portalu oraz Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za treść opinii i rekomendacji wystawianych Firmom  i zamieszczonych w Portalu przez Użytkownika (klienta Firmy). Wszelkie wynikłe na tym tle spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, z wyłączeniem udziału Właściciela czy Administratora Portalu. Ujawnienie danych identyfikujących Strony takiego sporu może nastąpić jedynie na mocy prawomocnej decyzji uprawnionego organu.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia konta i danych podanych w procesie rejestracji w serwisie. Żądanie usunięcia konta należy zgłosić na adres kontakt@rzetelnaobsluga.pl. Konto zostanie usunięte przez Administratora portalu w ciągu 7 dni roboczychod momentu otrzymania żądania. Usunięcie konta Użytkownika nie oznacza usunięcia opinii przez niego zamieszczonych w Serwisie.

Rozdział III

Ograniczenia i Odpowiedzialność. Reklamacje

1.     Portal www.rzetelnaobsluga.pl  nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość oferowanego przez Firmę produktu lub usługi, gdy dojdzie do zawarcia umowy między Użytkownikiem i Firmą. Dotyczy to także przypadku odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Firmę, bądź odmowy wykonania usługi.

2.     Portal www.rzetelnaobsluga.pl  nie jest stroną, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, umowy zawieranej między Użytkownikiem i Firmą.

3.     Właściciel Portalu oraz Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług przez dostawców internetowych, utratą danych lub na skutek działania sił wyższych.

4.     Właściciel oraz Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy są zobowiązani do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z portalem www.rzetelnaobsluga.pl.

5.     Właściciel Portalu oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za treść publikowanych na stronie internetowej portalu opinii i referencji przez Użytkowników. Zarazem jednak Właściciel Portalu, jak i jego Administrator zastrzegają sobie prawo usunięcia tych referencji lub opinii, które zawierają treści wulgarne, obelżywe i inne uwłaczające dobrym obyczajom, co jednak nie obejmuje krytycznych lub negatywnych opinii lub referencji, dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Firmę oraz jej działalności.

6.     Użytkownik ma prawo składać reklamacje na wszelkie zakłócenia, błędy, przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu portalu www.rzetelnaobsluga.pl.

7.     Reklamacje mogą być składane Administratorowi Portalu na adres : kontakt@rzetelnaobsluga.pl  lub pisemnie na adres pocztowy Administratora Portalu.

8.     Reklamacje rozpatrywane będą przez Administratora Portalu w ciągu 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, o ile Administrator Portalu za-wiadomi o tym składającego reklamację przed upływem 21 dni w takiej formie, w jakiej została złożona reklamacja i wskaże datę ostateczną rozpatrzenia reklamacji.

Rozdział IV

Polityka Prywatności

1.     Użytkownik, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich adresów e-mail oraz imienia (zapisywanych poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Portalu) przez Właściciela Portalu oraz Administratora Portalu oraz ich partnerów handlowych w celu przesyłania informacji   o charakterze handlowym i informacyjnym.

2.     Użytkownik ma prawo odwołania powyższej zgody w każdym czasie poprzez kliknięcie w odpowiedni link zawarty w nadesłanej wiadomości e-mail lub wysłanie oświadczenia na adres : kontakt@rzetelnaobsluga.pl .

3.     Administrator Portalu może jednostronnie i bez ostrzeżenia usunąć adresy e-mail Użytkownika w każdym czasie.

4.     Portal www.rzetelnaobsluga.pl  gromadzi informacje w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.

5.     Portal www.rzetelnaobsluga.pl stosuje mechanizm plików cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer Portalu zapisuje po stronie Użytkownika. Pliki te są używane do zapamiętywania informacji o Użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi operacji logowania na stronie Portalu.

6.     Pliki cookies, o których mowa powyżej nie służą do przetwarzania i przechowywania danych osobowych Użytkownika, zaś ich zawartość nie może pozwalać na identyfikację Użytkownika.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

1.     Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian oraz aktualizacji niniejszego Regulaminu z mocą obowiązującą od dnia opublikowania go przez Administratora Portalu na stronie internetowej Portalu i udostępnienia w taki sposób, aby Użytkownik mógł taki wzorzec przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, bez konieczności logowania się na stronie Portalu.

2.     We wszelkich nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu sprawach zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.     W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Portalu, właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Właściciela Portalu  PROFIT PARTNER sp. z o.o.

4.     Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje go w całości.

Rozdział VII

Klauzula Salwatoryjna

                        W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, w jakimkolwiek fragmencie, było niezgodne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i z tego powodu nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają ważne, zaś w miejsce nieważnych zapisów wchodzą ważne zapisy ustawowe i wiążą Właściciela Portalu, Administratora Portalu i Użytkownika.

 

Wydarzenia

Najaktywniejsi użytkownicy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności".